รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 3/3
1.นางวรรณชนก โสมปัดทุม
- - - 15 14
2 Cover dance 1
สถานที่เรียน : ห้อง sound lab
1.นางดวงใจ แพงศรี
- - - 20 6
3 Cover dance 2
สถานที่เรียน : ห้อง sound lab
1. นางสาวณัฐนิชา ชินบุตร
- - - 20 11
4 Cross word
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคารหน้าเวที
1.นายทินกร ทันแล้ว
- - - 15 11
5 DIY 1
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/6
1.นางผกาวรรณ ตะดวงดี
- - - 15 9
6 DIY 2
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/5
1.นางเจนจิรา โคตรคำหาญ
- - - 15 11
7 Math art
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 2/2
1.นางสาวเนตรนภา วงค์แก่นท้าว
- - - 15 8
8 Mathch up
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 2/1
1.นางสาววิชุดา ศรีวิลาศ
- - - 15 8
9 STEM (จรวดขวดน้ำ)
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 3/6
1.นายนุกูล กระโจม
- - - 15 15
10 เกมซุดุกุ
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางอภิญญา นาโควงค์
- - - 20 14
11 เกมสนุก
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.นางสาวณัฐรินีย์ ศรีชูยงค์
- - - 15 15
12 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
1.นายนิกร มาระมิ่ง
- - - 20 20
13 จีบผ้าผูกผ้าประดับ
สถานที่เรียน : หน้าเวทีใต้อาคาร
1.นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
- - - 17 9
14 ช่างเชื่อม
สถานที่เรียน : โรงเชื่อม
1.นายนิมิต สัตถาผล
- - - - 24 24
15 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามเซปักตระกร้อ
1.นายลือชา ธิโสภา
- - - 20 20
16 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายแสนสุข แสนอุบล
- - - 30 30
17 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีพื้นเมือง
1.นายวรุตม์ โคตรคำหาญ
- - - 17 17
18 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายพชรพล ราชธา
- - - 20 16
19 นาฏศิลป์พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวศิริพร หนูพลัด
- - - 30 28
20 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 1/2
1.นางสุภรณ์ ทิพเนตร
- - - 17 17
21 ปลูกผักอินทรีย์
สถานที่เรียน : หน้าห้องสมุด
1.นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง
- - - 15 15
22 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 3/5
1.นายไพโรจน์ บุราณสาร
- - - 17 16
23 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
- - - 15 15
24 รักษ์ภาษาไทย 1
สถานที่เรียน : ห้อง 2/3
1.นางสาวธัญญาภรณ์ เสนเสนา
- - - 17 15
25 รักษ์ภาษาไทย 2
สถานที่เรียน : ห้อง 2/4
1.นางสาวภัคจิรา ลิิ้มประเสริฐ
- - - 17 17
26 รักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 3/4
1.นางศรีสุดา นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
- - - 15 15
27 ละครประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง ม. 1/1
1.นางสาวมาลินี มิกราช
- - - 15 15
28 วงโยทวาทิต
สถานที่เรียน : อาคารดนตรี
1.นายรักพงศ์ บุญล้อม
- - - 20 20
29 วอลเลย์บอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายสุวิทย์ นิลนนท์
- - - 30 30
30 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายสุริยัน คำภีศร
- - - 19 19
31 สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 1
สถานที่เรียน : ห้องการงาน
1.นายสุรศักดิ์ เสนสิทธิ์
- - - 15 15
32 สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 2
สถานที่เรียน : ห้องการงาน
1.นางสาวกริยากร ศรีรังกรณ์
- - - 15 15