ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126เข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม