ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานพัฒนาผู้เรียน